riktlinjer för behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om Arena Älvhögsborgs policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter.

Arena Älvhögsborg värnar om den personliga integriteten

Alla kunder ska känna sig trygga när de anförtror Arena Älvhögsborg sina personuppgifter. Arena Älvhögsborg följer lagar för att skydda den personliga integriteten, regler för banksekretess samt interna regler för den praktiska hanteringen.

Arena Älvhögsborg behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål. Exempelvis behandlas personuppgifter för autogirohantering vid köp av friskvårdskort samt medlemshantering. Uppgifterna kan även behandlas även för att Arena Älvhögsborg genom reklam och på andra sätt ska kunna lämna kunden bättre och personligare erbjudanden och service.

 

Information om för vilka ändamål Arena Älvhögsborg behandlar personuppgifter lämnas i den information om personuppgiftsbehandling som Arena Älvhögsborg ger till kund, till exempel i Allmänna villkor vid köp av medlemskap eller via www.arenaalvhogsborg.se

 

Marknadsföring

Information som lämnats till Arena Älvhögsborg används även för att Arena Älvhögsborg genom direkt marknadsföring ska kunna lämna bättre och mer personliga erbjudanden och bättre service till sina kunder. För att uppnå målet kan Arena Älvhögsborg göra en fördelning av kunder, baserat på de personuppgifter som kunderna lämnar till Arena Älvhögsborg, och de uppgifter som Arena Älvhögsborg inhämtar från offentliga register. Fördelningen kan ske enligt särskilda kriterier, till exempel:

• inköpens storlek under en viss tid
• inköpsbelopp
• Ett företags/samarbetspartners storlek beräknad på omsättning eller antal anställda
• ålder, kön, hushållssammansättning och boendeform.
• Angivna intressen

Cookies

En cookie är en textfil som sparas ned till din dator. Denna cookie innehåller ingen personinformation. Cookies används till att ge en besökare tillgång till olika funktioner. I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies: Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Sådana används bara under den tid du surfar på sidan.
På sidan används också cookies för att vi skall kunna föra statistik över vad som beställs och hur mycket webben används i sin helhet.

Kunden har alltid rätt att begära att de personuppgifter om kunden som Arena Älvhögsborg har inte behandlas för direktmarknadsföring. En begäran om spärr mot direktmarknadsföring skall göras skriftligen till Arena Älvhögsborgs administration till adress som är angiven nedan.

Insamling av personuppgifter

Arena Älvhögsborg samlar in personuppgifter om kunden huvudsakligen genom
• kundens tecknande av medlemskap
• Tävlingar
• Provträningar i form av ex. gratis prova-på-kort
• enkäter
• offentliga register för uppdatering av övriga insamlade uppgifter

 

Samtycke

I de fall då det krävs, eller annars är lämpligt erhåller Arena Älvhögsborg samtycke från kunden innan behandlingen av personuppgifter om kunden påbörjas. Kunden kan samtycka genom att underteckna till exempel en ansökan om medlemskap/Friskvårdskort. Kunden har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Arena Älvhögsborg kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om kunden, om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Även efter avslutat medlemskap i Arena Älvhögsborg har kunden rätt att återkalla uppgifter lagrade i Arena Älvhögsborgs databas detta görs skriftligen och skickas per post till Arena Älvhögsborg, Administration, Storgatan 1, 461 31 Trollhättan.

Information om personuppgifterna

I samband med att kunden första gången lämnar sina personuppgifter till Arena Älvhögsborg får kunden information om behandlingen, till exempel information om vem inom Arena Älvhögsborg som är ansvarig för behandlingen, och för vilka ändamål personuppgifterna behandlas.

Kunden har vidare rätt att efter begäran en gång per år kostnadsfritt få reda på om kundens personuppgifter behandlas av Arena Älvhögsborg. Om behandling sker, ska kunden efter sådan begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka informationen lämnas ut Arena Älvhögsborg kommer på kunds begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Kunder som har frågor om Arena Älvhögsborgs hantering av personuppgifter kan kontakta Arena Älvhögsborgs administration per post på postadress Arena Älvhögsborg, Storgatan 1, 461 31 Trollhättan.

 

Personuppgiftsombud

Arena Älvhögsborg har utsett ett så kallat personuppgiftsombud, som har till uppgift att se till att Arena Älvhögsborgs behandling av personuppgifter är korrekt och förenlig med gällande regler.

 

Tillgång till personuppgifterna

Inom Arena Älvhögsborg ska så få som möjligt ha tillgång till kunders personuppgifter.

Uppgifter som registreras hos Arena Älvhögsborg omfattas av sekretess och lämnas således inte ut till någon utanför Arena Älvhögsborg annat än för behandling för bankändamål och då endast enligt särskilt avtal om sekretess och enligt Arena Älvhögsborgs instruktioner.

Arena Älvhögsborg har även serviceavtal med bolag som behandlar personuppgifter för Arena Älvhögsborgs räkning. Dessa avtal innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter. Det är vidare alltid Arena Älvhögsborg som ansvarar för behandlingen och kunden kan vända sig till Arena Älvhögsborg med frågor om behandlingen.

Gallring

Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Således gallras uppgifterna i ett kundregister efter överenskommen tid när ett kundförhållande har upphört. Uppgifterna kan dock behöva sparas för annat ändamål, till exempel för bokföringsändamål.

 

Säkerhet

De uppgifter som anförtros Arena Älvhögsborg behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna.

Personuppgifterna överförs inte till någon utanför Arena Älvhögsborg, i annat fall än de som har angivits ovan under rubriken ”Tillgång till personuppgifterna”.