Arbetsplatsprofil

Nulägesbild

Underlag för åtgärder

Utvärdering insatser

Nyckeln till en god arbetsplats är stimulans, trivsel, samarbete, ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö.

HPI Arbetsplatsprofil innehåller fyra kategorier som fritt kan kombineras. Dessa är bland annat förankrade i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

 1. Psykosocial arbetsmiljö
  Den egna arbetssituationen, arbetsgruppen och den närmaste chefen.

 2. Fysisk arbetsmiljö
  Ljus och ljud, ventilation, påfrestningar, ergonomiska hjälpmedel och den fysiska arbetsmiljön i sin helhet.

 3. Kränkande särbehandling
  Konflikter, diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier.

 4. Risker och säkerhet
  Beredskap och anvisningar, risker för olycksfall, hot och våld.

vill du veta mer?

Madeleine Stjernqvist
Hälsoutvecklare